PlaterNówka nr 01/21  

 1 21

   

BUFET  

   

Dla obsługi  

   

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

3912970
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
723
1614
8123
26030
3912970

Twój adres IP to: 35.172.217.174
So 2021-10-23 05:01:23
   
godlo_polski1.png
   

Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dyrektora Zespołu Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły od dnia 1 września 2021 r.

Szczegóły

Zarządzenie nr 1/2021/2022  Dyrektora Zespołu Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły od dnia 1 września 2021 r.

 

 

Na podstawie:

 • art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
 • § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 493

zarządzam, co następuje:

 • §1
 1. Od 1 września 2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczyna się realizacja zadań szkoły – w tym realizacja podstawy programowej – w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć oraz arkuszem organizacyjnym.
 2. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji i Nauki.
 3. Nadal obowiązuje następujący rozkład zajęć lekcyjnych i przerw:

numer lekcji

godziny

1

8ºº - 845

2

855 - 940

3

950 - 1035

4

1055 - 1140

5

1150 - 1235

6

1250 – 1335

7

1350 – 1435

8

1445 – 1530

9

1540 - 1625

 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C.

 

 • §2

Organizacja kształcenia mieszanego (hybrydowego)

 

 1. Sposób organizacji kształcenia mieszanego (Wariant B) uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w szkole, powiecie lub kraju.
 2. Możliwe są następujące formy realizacji kształcenia mieszanego:
 3. klasa, w której uczniowie są zagrożeni zakażeniem koronawirusem COVID-19 przechodzi na realizację podstawy programowej w formie zdalnej, a pozostałe klasy uczą się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 4. kilka klas, w których uczniowie są zagrożeni zakażeniem koronawirusem COVID-19 przechodzi na realizację podstawy programowej w formie zdalnej, a pozostałe klasy uczą się stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 5. wszystkie klasy naprzemiennie realizują model kształcenia mieszanego według następującego schematu:

- wszyscy uczniowie szkoły zostaną podzieleni na dwie grupy,

- grupę Pierwszą będą stanowić uczniowie następujących klas: 2AP, 2CP, 3C, 3D, 3AP, 3BP, 3CP, 3DP, 3EP,

- grupę Drugą będą stanowić uczniowie pozostałych klas, czyli klas: 1AP, 1BP,1CP, 1DP, 3A, 3B, 3E, 4C i 4D.

- każda grupa będzie uczęszczać na zajęcia stacjonarne do szkoły naprzemiennie przez tydzień,

- grupa, która w danym tygodniu nie będzie uczęszczać do szkoły będzie realizować podstawę programową w sposób zdalny (Wariant C).

 1. Decyzję o formie kształcenia mieszanego podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Bez względu na sposób realizacji podstawy programowej zajęcia będą odbywać się według tygodniowego rozkładu zajęć (planu lekcji).

 

 • §3

Organizacja zdalnego nauczania

 

 1. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość – w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy – nauczyciele w każdej klasie, w której uczą danego przedmiotu, mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie online w miesiącu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji. Celem spotkań jest sprawdzenie stanu technicznego i w razie konieczności ustalenie przyczyn braku kontaktu z uczniami.
 2. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft Teams.
 3. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
 4. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 5. Rekomenduje się, aby zdalne nauczanie, w miarę możliwości, miało charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym – ustalonym z uczniami –  za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami).
 6. Zobowiązuje się nauczycieli, aby w razie potrzeby, dostosowali program nauczania do warunków nauczania zdalnego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji zdalnego nauczania zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

 

 • §4

 

Podczas prowadzenia zajęć w sposób tradycyjny oraz w sposób hybrydowy w szkole obowiązują zamieszczone niżej Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą zajęcia.

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły

 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. W celu poprawy bezpieczeństwa w okresie epidemii dyrektor może skorzystać z pomocy funkcjonującego w szkole zespołu zarządzania kryzysowego.
 3. Nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
 5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
 6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się wszystkim służbom zaangażowanym w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i współdziałają z nimi.
 7. Szczegółowe zalecenia GIS dostępne są na jego stronie internetowej, którą zaleca się regularnie odwiedzać.
 8. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia

800 190 590

 1. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii można również skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. Adresy stron z których czerpiemy informacje:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

Postanowienia ogólne dotyczące udziału w zajęciach

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych.
 1. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 1. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach uczniowie, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. Za objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną uznaje się katar, kaszel, duszność, bóle mięśni, utratę węchu lub smaku, temperaturę wskazującą na gorączkę.
 2. Zawsze w sytuacji, gdy uczeń przejawia objawy infekcji dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy są zobowiązani odebrać dziecko ze szkoły. Dotyczy to także uczniów pełnoletnich. W sytuacji, gdy rodzic nie może odebrać dziecka w określonym czasie, może wskazać inną osobę, która to zrobi.
 3. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.
 4. Rodzice powiadamiają dyrektora szkoły o zakażeniu ucznia niezwłocznie po otrzymaniu dodatniego wyniku badania.
 5. Rodzice powiadamiają dyrektora szkoły o zastosowaniu kwarantanny wobec ucznia lub członka jego rodziny, z którym zamieszkuje.
 6. Pracownicy, wykazujący objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinni założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć.
 7. Pracownik, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły jako przyczynie swojej nieobecności.

 

 

Zasady zachowania w szkole

 1. Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Można stosować maseczkę jedno- lub wielorazową, przyłbicę – jedynie w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i pod warunkiem, że odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć wynosi co najmniej 1,5 m.
 3. Ławka w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela pozostaje wolna.
 4. Rekomenduje się, w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
 5. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami  z innych klas uczeń musi skorzystać z osłony ust i nosa. 
 6. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
 7. Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.
 8. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie zdezynfekować ręce.
 9. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej.
 10. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma.
 11. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczników. Nie można ich pożyczać od innych uczniów.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 13. W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów.
 14. Wskazane jest przynoszenie do szkoły własnego jedzenia i picia – działanie bufetu i automatów z napojami pozostaje zawieszone do odwołania.
 15. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, np. nie podajemy sobie ręki ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy najbliższych kolegach.
 1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 1. Podczas korzystania z szatni należy bezwzględnie pamiętać o następujących zasadach: używanie masek, dezynfekcja rąk, w miarę możliwości – dystans społeczny, szybkie opuszczanie szatni.
 2. Na przerwie uczniowie nie powinni oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia, chyba że warunki pogodowe pozwalają na spędzenie przerwy na zewnątrz.
 3. Należy trzymać się ustalonych szlaków komunikacyjnych.
 4. Należy unikać kontaktu z uczniami z innych grup.
 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy oraz rano – przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Wszystkie pomieszczenia szkoły są sprzątane i dezynfekowane zgodnie z kartami monitorowania codziennych prac porządkowych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszych Procedur.
 3. Blaty stołów w salach lekcyjnych są dezynfekowane podczas przerw każdorazowo gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów (zgodnie z harmonogramem dezynfekcji sal). Dotyczy to również innych powierzchni dotykowych – klamek, wyłączników prądu, klawiatury komputerów w salach komputerowych.
 4. Korzystając z biblioteki oraz gabinetu profilaktyki medycznej, należy bezwzględnie zastosować się do obowiązujących w nich zasad. Za ich przygotowanie i upowszechnienie  odpowiadają nauczyciele biblioteki oraz pielęgniarka.
 1. Bezwzględnie należy wykonywać wszystkie polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 1. Wydziela się odrębne pomieszczenie, które będzie pełnić funkcje izolatki.
 2. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.
 3. Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  COVID 19, (np. kaszel, katar, temperatura powyżej 38°C, duszność, biegunka) izoluje go w wyznaczonym pomieszczeniu.
 5. Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Środki ochrony osobistej znajdują się w izolatce. Klucz do izolatki znajduje się w sekretariacie szkoły.
 6. Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych. Kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Pozostali uczniowie z klasy pod opieką innego pracownika natychmiast dezynfekują ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz szkoły.
 8. Pracownik szkoły, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej komunikacji, niezwłocznie powiadamia rodziców o izolacji  i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
 9. Rodzic lub opiekun odbierający dziecko wchodzi do szkoły wejściem D (przy sekretariacie), informuje pracownika sekretariatu o swoim przybyciu i przy wejściu D oczekuje na dziecko.  
 10. Pracownik szkoły – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko najbliższą drogą do wejścia D, identyfikuje rodzica/opiekuna i pozostawia dziecko pod jego opieką.
 11. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 12. Izolatka, w której przebywało dziecko, jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana.
 13. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły  informuje najbliższą  powiatową stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje. Dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.
 14. Następnie dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i  zachowuje ją w dokumentacji szkoły.

Procedura postępowania z pracownikiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę pogotowia  lub pod nr 999/112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem  (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, duszność,) natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatce.
 5. Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą usta i nos.
 6. Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 7. Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 8.  Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:
 1. a) odsyła pracownika do domu własnym środkiem transportu. Pracownik nie może korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji.
 2. b) dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem); do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji.
 1. Po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym, najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją, zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.
 2. Izolatka, w której przebywał chory, jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 3. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz

 1. Osoby z zewnątrz to wszystkie osoby, które nie są uczniami i pracownikami szkoły.
 2. Osoby z zewnątrz mogą wejść do szkoły tylko wtedy, gdy nie mają  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły wejściem A i są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 4. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły zachowują następujące zasady:
 1. mają maseczkę zakrywającą usta i nos;
 2. dezynfekują ręce przy wejściu;
 3. zachowują dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m;
 4. przestrzegają zasady, że w sekretariacie może przebywać tylko jeden petent;
 5. oczekując na załatwienie sprawy, zachowują dystans od innych osób min. 1,5 m.;
 6. stosują się do wskazań pracowników szkoły i przebywają jedynie w wyznaczonym przez nich miejscu.

 

 • §5

Obowiązki rodziców

 

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi i opublikowanymi na stronie internetowej szkoły.
 2. Nie posyłają do szkoły dziecka z objawami infekcji dróg oddechowych i innych sugerujących możliwość zakażenia (np. biegunka, utrata smaku, węchu) oraz wówczas, gdy w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania ucznia do szkoły, jeśli wcześniej chorował.
 4. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.
 5. Zapewniają dziecku pożywienie/napoje na czas pobytu w szkole.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 7. Są zobowiązani do utrzymywania kontaktu ze szkołą.
 8. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów infekcji są zobowiązani do odebrania go zgodnie z procedurami.
 9. Informują szkołę o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w najbliższym otoczeniu dziecka.
 10. Stosują się do procedur postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz.

 

 • §6
 1. Szczegółowe zasady dotyczące zdalnego nauczania zawiera załącznik numer 1 do niniejszego Zarządzenia.
 • §7

Niniejsze zarządzenie uchyla wcześniejsze zarządzenie w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły z dnia 28 sierpnia 2020 roku i obowiązuje od 1 września 2021 do odwołania.

31sierpnia 2021 rok

Małgorzata Mardas

p.o. Dyrektora

ZS Nr 2 w Piasecznie

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2021r.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji zdalnego nauczania

 

 

 • § 1

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

Zarządzanie uprawnieniami – procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy zdalnej

 

 1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.
 1. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.
 2. Po zakończeniu pracy, pracownik szkoły zobowiązany jest:
 1. wylogować się z systemu informatycznego, a jeśli to wymagane – wyłączyć sprzęt komputerowy,
 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelkie nośniki magnetyczne i optyczne na których znajdują się dane osobowe.
 1. Pracownik jest zobowiązany do usuwania plików z nośników/dysków, do których mają dostęp inni użytkownicy nieupoważnieni do dostępu do takich plików (np. podczas współużytkownania komputerów).
 2. W trakcie nauczania zdalnego, w sytuacji, gdy nauczyciele korzystają ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego, ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.
 4. Każdy nauczyciel i każdy uczeń – zwany dalej użytkownikiem (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których pracuje, poczty elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny identyfikator (login) do logowania się.
 5. Tworzenie kont użytkowników wraz z uprawnieniami (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) odbywa się na polecenie nauczyciela uczącego i powinno opierać się na zasadzie pseudonimizacji (używanie np. inicjałów zamiast pełnego imienia i nazwiska)
 6. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualny identyfikator. Zabronione jest umożliwianie innym osobom pracy na koncie innego użytkownika (wyjątek stanowi udostępnienie platformy Teams przez ucznia rodzicowi w celu spotkania z nauczycielem).
 7. Zabrania się pracy wielu użytkowników na wspólnym koncie.
 8. Użytkownik (np. komputera stacjonarnego, laptopa, dysku sieciowego, programów w których użytkownik pracuje, poczty elektronicznej) rozpoczyna pracę z użyciem identyfikatora i hasła.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia nauczyciela o próbach logowania się do systemu osoby nieupoważnionej, jeśli system to sygnalizuje.
 10. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu.
 11. Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest:
 1. wylogować się z systemu informatycznego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy,
 2. zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację oraz nośniki magnetyczne i optyczne, na których znajdują się dane osobowe.
  1. Hasła powinny składać się z 8 znaków.
  2. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry + znaki specjalne.
  3. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty, itd.
  4. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie.
  5. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast je zmienić.
  6. Hasła powinny być zmieniane co 30 dni.
  7. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła.
  8. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji może zmienić swoje hasło.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności.
  10. Zabrania się stosowania tego samego hasła jako zabezpieczenia w dostępie do różnych systemów.
  11. Nie powinno się też stosować haseł, w których któryś z członów stanowi imię, nazwę lub numer miesiąca lub inny możliwy do odgadnięcia klucz.

Bezpieczne korzystanie z Internetu

 1. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciel powinien stale przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci.
 2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamiania jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła.
 3. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym lub innym zakazanym przez prawo (na większości stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny system operacyjny komputera).
 4. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł.
 5. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest wiarygodny właściciel.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania się na stronę (np. na stronę banku, portalu społecznościowego, e-lepu, poczty mailowej) lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych przez Internet. Szczególnie dotyczy to żądania podania takich informacji przez rzekomy bank.

Zasady korzystania z poczty elektronicznej

 1. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele oraz pracownicy szkoły są zobowiązani korzystać ze służbowej poczty mailowej.
 2. W przypadku przesyłania danych osobowych należy wysyłać pliki zaszyfrowane/spakowane (np. programem 7 zip, winzipem, winrarem) i zahasłowane, gdzie hasło powinno być przesłane do odbiorcy telefonicznie lub SMS.
 3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i cyfry i znaki specjalne, a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie lub SMS-em.
 4. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu.
 5. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata.
 6. WAŻNE: Nie otwierać załączników od nieznanych nadawców typu .zip, .xlsm, .pdf, .exe w mailach!!!!! Są to zwykle „wirusy”, które infekują komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. WYSOKIE RYZYKO BEZPOWROTNEJ UTRATY DANYCH.
 7. WAŻNE: Nie wolno „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to być hiperlinki do stron z „wirusami”. Użytkownik, „klikając” na taki hiperlink, infekuje komputer oraz inne komputery w sieci.
 8. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do wiadomości”!
 9. Użytkownicy powinni okresowo kasować niepotrzebne maile.
 10. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych.
 11. Przy korzystaniu z maili użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 12. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania.

 

 • § 2

Zasady prowadzenia lekcji zdalnych

 

 1. Jedyną platformą służącą do prowadzenia lekcji i przekazywania materiałów jest Microsoft Teams.
 2. Wychowawcy klas pierwszych zbiorą, a wychowawcy klas programowo wyższych – uaktualnią –  informacje dotyczące:
 1. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie,
 2. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
 3. Wychowawcy klas pierwszych ustalą, a wychowawcy klas programowo wyższych – uaktualnią sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami uczniów i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. Wzór informacji dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 1. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w razie  potrzeby organizuje  spotkania on-line tych nauczycieli.
 2. Rekomenduje się, aby zdalne nauczanie, w miarę możliwości, miało charakter synchroniczny (lekcje on-line w czasie rzeczywistym), ale ze względu na konieczność zachowania higieny pracy, dopuszcza się też pracę z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym).
 3. Decyzję o ilości zajęć synchronicznych i asynchronicznych podejmuje dyrektor i wraz z harmonogramem przekazuje ją nauczycielom i uczniom.
 1. Wszystkie lekcje on-line najpierw trzeba zaplanować w Teamsach, a następnie wpisać do terminarza w Librusie (w rubryce „rodzaj” należy wybrać z paska spotkanie/lekcja online i  wkleić link skopiowany z Teamsów – link ten znajduje się w szczegółowych informacjach o spotkaniu, na białym polu w dole strony).
 2. Lekcja prowadzona on-line trwa 45 minut. Dopuszcza się możliwość zaplanowania przez nauczyciela krótszej lekcji po wcześniejszej konsultacji z dyrektorem i wyrażeniu przez niego zgody.
 3. Lekcje prowadzone on-line odbywają się w godzinach zgodnych z planem w Librusie (nie można umawiać się z uczniami na inne, dowolne godziny (np. jeśli w planie klasy lekcja rozpoczyna się o 8 i kończy o 8:45, to także w Teamsach prowadzi się ją w tym przedziale czasowym).
 4. O lekcjach on-line nie trzeba informować uczniów dodatkową wiadomością wysyłaną do każdego z nich przez Librus – wpisy w Teamsach i w terminarzu Librusa są wystarczające.
 5. O fakcie wysłania materiału w ramach lekcji prowadzonych asynchronicznie, czyli tych, które nie są prowadzone on-line należy krótko poinformować uczniów za pomocą wiadomości wysyłanych Librusem. Materiał przesyłany uczniom w ramach tych lekcji powinien być wysłany najpóźniej o godzinie rozpoczęcia lekcji w planie. W wiadomości należy określić czas, jaki uczniowie mają na wykonanie zadania.
 6. Należy przestrzegać, aby wysyłane materiały nie były jedynie zadaną uczniowi pracą, lecz zawierały omówienia, wskazówki, wyjaśnienia.
 7. Zadając uczniom prace do wykonania, zarówno podczas lekcji synchronicznych, jak też asynchronicznych, bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny pracy umysłowej i uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów.
 8. Odnotowywanie frekwencji:
 9. Na lekcji online – obecność zaznacza się wszystkim uczniom, którzy wzięli w niej udział. Uczeń nie musi używać kamery – wystarczy mikrofon, a jeśli ma z nim problem – to czat prowadzony podczas spotkania.
 10. Na lekcjach asynchronicznych o obecności decyduje odebranie przez ucznia wiadomości w dzienniku Librus. Uczeń w danym dniu powinien odebrać wiadomość najpóźniej do godziny 17:00. Późniejsze odebranie wiadomości skutkuje wpisaniem mu nieobecności.
 • § 3

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
 2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: e-dziennika, poczty elektronicznej e-mail.
 3. Kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.
 • §4

Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 1. W czasie nauczania zdalnego wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga/psychologa szkolnego ma charakter szczególny i jest absolutnie niezbędne.
 2. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 3. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widocznym miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.
 4. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek organizowania konsultacji online.
 5. Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 1. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 2. inicjowania i prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 3. minimalizowania negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 4. otoczenia opieką i udzielania wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 5. udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
 6. wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

 • § 5

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem.
 2. Konsultacje dla uczniów odbywają się w czasie rzeczywistym według ustalonego przez wicedyrektora harmonogramu.
 3. Harmonogram ustalony jest na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli (w tym psychologa oraz pedagoga) i zawiera nazwisko nauczyciela, dzień tygodnia, w którym odbywają się konsultacje, godzinę, narzędzie komunikacji.
 4. Uczeń chcący wziąć udział w konsultacjach zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się z nauczycielem na konkretny termin zgodnie z harmonogramem.
 5. Konsultacje z rodzicami mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
 6. O formie oraz czasie konsultacji z rodzicami decyduje nauczyciel, pedagog, psycholog, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
 7. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.
 • § 6

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań wykonanych w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym).
 4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 5. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 7. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z nim lub po jej zakończeniu w sposób ustalony wcześniej z uczniami (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 8. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach w sposób ustalony wcześniej z rodzicami (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).
 9. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne).

 

 • § 7

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu

 

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 3. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
 8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
 9. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 10. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 • § 8

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Dyrektor szkoły zleca pedagogowi i psychologowi organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Pedagog i psycholog analizują dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotu dostosowują je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
 4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 5. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
 6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
 8. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.
 9. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista.
 10. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.
 • § 9

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły

 

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • §10

Procedury wprowadzania modyfikacji  szkolnego zestawu programów nauczania

 

 1. Każdy z nauczycieli przeprowadza przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość i w razie konieczności modyfikuje program nauczania, biorąc pod uwagę także możliwości uczniów. Należy zdecydować,  jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie, a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.

 

 • §11

Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
 5. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 • §12

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z realizacją podstawy programowej.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z realizacją zdalnego nauczania.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych uczniów, dyrektor szkoły –  w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne formy kształcenia.
 4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

 • §13

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński