PlaterNówka nr 9/20  

 plater092020

   

BUFET  

   

Dla obsługi  

   

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

   

Licznik odwiedzin  

3327921
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
441
831
3176
4162
3327921

Twój adres IP to: 3.235.107.209
Śr 2020-08-05 10:17:12
   
godlo_polski1.png
   

Wyprawka szkolna 2015/2016

Szczegóły

 

Informacja dotycząca rządowego programu „Wyprawka szkolna 2015 / 2016”

Zgodnie z przyjętym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego

w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

1) uczniów IV klasy technikum,

2) uczniów:

a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
 z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

·         uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto;

·         uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

·         uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w roku 2014. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury VAT) lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenia o dokonanym zakupie.

 Termin składania wniosków do dnia  11. 09.2015  

Miejsce składania wniosków- gabinet pedagoga szkolnego

Szczegółowe informacje dostępne na stronach:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawa-szkolna-2015-przyjeta-przez-rade-ministrow.html

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html

 WNIOSEK do pobrania 

 

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński