WGS  

   

Dla obsługi  

   

Licznik odwiedzin  

4916277
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
W sumie
158
1474
5689
22539
4916277

Twój adres IP to: 34.236.134.129
Cz 2024-02-22 04:29:50
   
godlo_polski1.png
   

Procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

Szczegóły

 

Procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

 

  1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów wprowadza się procedury zwalniania z zajęć lekcyjnych
  2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

uczeń niepełnoletni:

a)      na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego

b)      osobistą prośbę rodzica/opiekuna prawnego

uczeń pełnoletni:

a)      na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego

b)      osobistą prośbę rodzica/opiekuna prawnego

c)      na swój pisemny wniosek.

Uwaga: nie zwalnia się ucznia na prośbę kierowaną przez telefon.

  1. Wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji składany jest do:

- wychowawcy klasy

- podczas nieobecności wychowawcy do kadry kierowniczej szkoły (dyrektora,   wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego).

  1. Pozytywnie rozpatrzony wniosek o zwolnienie ucznia z lekcji odnotowywany jest przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym jako nieobecność usprawiedliwiona
  2.  W przypadku zaistnienia nagłej sytuacji (choroba, złe samopoczucie) szkoła powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów. Ucznia odbiera rodzic/prawny opiekun lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.
  3. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców/prawnych opiekunów.
  4. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całej klasy) z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Wszystkie takie zdarzenia są odnotowane w dzienniku elektronicznym.
  5. Organizatorzy, opiekunowie konkursów i zawodów informują przynajmniej dzień wcześniej wychowawców o nieobecnościach uczniów. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku używając symbolu zwolniony.
  6. Inna aktywność uczniowska realizowana na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych powinna być uzgodniona przez nauczyciela zwalniającego z nauczycielem prowadzącym lekcję. Nauczyciel prowadzący lekcję wpisuje do dziennika elektronicznego symbol zwolniony.

 

 

 

 

   
© Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater, Robert Smoliński